PLA DEL AJUNTAMENT

Documents del web de l’ajuntament: https://urbanisme.vilafranca.cat/obres-i-projectes/modificacio-puntual-del-poum-del-carrer-del-comerc

Model Al·legació plataforma:

Resposta Concreta a les al·legacions de la plataforma:

Resposta Genèrica a les al·legacions:

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close